Iskolába csalogató, a leendő első osztályos tanulóknak és szüleiknek a 2023/2024-es nevelési évre

599
Iskolába csalogató, a leendő első osztályos tanulóknak és szüleiknek a 2023/2024-es nevelési évre
Kép: internet

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A felvételről vagy átvételről az intézményvezető dönt.

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.

A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülőnek alá kell írnia. Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, továbbá akkor sem, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott.

Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.

A sajátos nevelésű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola veszi fel hivatalból.

Külföldön is teljesíthető a tankötelezettség, azonban nyilvántartási célból az Oktatási Hivatalnak szükséges bejelenteni.

A szülő, törvényes képviselő beiskolázási kötelezettségének elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola a weboldalán már közzétett a témához kapcsolódó információkat, melyeket ide kattintva érhetnek el.

Cikkünket az alábbi információkkal frissítettük:

Fészek Waldorf Iskola is szeretettel várja az iskola iránt érdeklődők jelentkezését, és informáló, valamint bemutatkozó előadásokat szervez a 2023/24-es tanévre való felvételi folyamatukkal kapcsolatosan az alábbi időpontokban:

  • Március 4. szombat 10-14h: bepillantás az egyes évfolyamok munkájába (a József Attila és Madách utcai épületekben, találkozás délelőtt 10 órakor az Arany Korona vendéglő parkolójában)
  • Március 8. szerda 18-20h: gazdálkodás és működés a szociális hármas tagozódás szellemiségében (Fészek Csarnok euritmia terem, Rókus utca 1.)
  • Március 14. kedd 18-20h: az osztálytanító bemutatkozása (Madách utca 6. euritmia terem)

A jelentkezési lapok letölthetőek az iskola honlapjáról, és a kitöltött példányokat személyesen várják március 17. péntek déli 12 óráig, a József Attila utcai épület irodájába.

SolymárOnline