A képviselő-testület tegnapi döntései

1558
Dr. Beregszászi Márk jegyző, Dr. Szente Kálmán polgármester és Dr. Szentkláray Ferenc alpolgármester

A novemberi rendes testületi ülésen valamennyi képviselő jelen volt. A napirend 21 előterjesztéséről a következő döntések születtek.

Titkos szavazással, 9 igen szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek választották Dr. Szentkláray Ferenc János képviselőt.

A köztisztasági rendelet szavazását elnapolták.
Az átláthatósági rendeletet – 3 igen, 1 nem és 7 tartózkodó szavazattal – elutasították.

Egyhangú – 11 igen – szavazattal fogadták el, hogy:

 • a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kötelező önkormányzati feladatainak ellátására Solymár Nagyközség Önkormányzata – 2016. január 1. napjától egy évre – feladatellátási szerződést köt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával. A feladatot az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ látja majd el.
 • 2015-ben, a 70–79 év közötti solymári állandó lakosok 7 500 Ft, a 80 éven felüli solymári állandó lakosok 9 500 Ft egyösszegű karácsonyi támogatást kapnak az önkormányzattól.
 • Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében Solymár Nagyközség Önkormányzata támogassa Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását.
 • a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának, a 10 sz. főút – Külső-Vasút utca – Szent Flórián utca által határolt területére (Auchan) vonatkozó a véleményezési szakaszát lezártnak tekintsék.
 • a polgármesteri hivatal igazgatási szünetének időpontja 2016. augusztus 8–19. (10 munkanap), valamint 2016. december 27–30. (4 munkanap) legyen.
 • az önkormányzat nem kíván élni elővásárlási jogával a Solymár 1417/1 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatban.
 • az önkormányzat támogatja – 2015. december 31-i fordulónappal – a KÖZCSAT Kft. DAKÖV Kft-be való beolvadását.
 • az önkormányzat a vasútépítés kapcsán a solymári útszakaszok helyreállítására az előzetesen felmért, 7 000 000 Ft kártalanítási összeg ellen kifogást nem emel.

Ugyancsak egyhangúan hagyták jóvá:

 • a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények 2016. évi belső ellenőrzési tervét.
 • az Óvoda-Solymár nevének és alapdokumentumainak módosítását.
 • a képviselő-testület 2016. évi munkatervét.
 • a Csősz utcai útburkolat károsodásának helyreállítására vonatkozó vis maior pályázati kérelmet.

10 igen szavazattal került elfogadásra:

 • a 2016. évi költségvetési koncepció.
 • Lévay Péterné területrendezési kérelmének elutasítása.
 • A Solymár 750 éves ünnepségsorozat program- és költségtervezete.

Zárt ülésen döntöttek – szintén egyhangú, 11 igen szavazattal – két méltányossági kérelem elutasításáról is.